2020.04.30 – Planowane otwarcie przedszkola

Drodzy Rodzice,
W związku z decyzją Rządu umożliwiającą w najbliższym czasie otwarcie przedszkola, w celu zaplanowania organizacji pracy potrzebujemy przeanalizować dane zebrane od Rodziców o liczbie uczestników oraz godzinach zajęć.
Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole (planowane otwarcie od 11.05.2020), powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki – w tym celu prosimy o przekazanie informacji do 4 maja 2020 do godziny 13.00 (tylko rodziców chcących skorzystać z opieki i tylko na adres: promyki@caritaspoznan.pl).
W wiadomości prosimy o uwzględnienie preferowanych godzin pobytu dziecka w placówce oraz informacji dotyczącej wykonywanej pracy przez obojga rodziców uzasadniającej konieczność przebywania dziecka w przedszkolu (zgodnie z zaleceniami w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).
Zobowiązani jesteśmy do przekazania Rodzicom informacji o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia jak i dowożeniem dziecka do instytucji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/
Opłata za przedszkole będzie pobierana wyłącznie od osób korzystających  z opieki w przedszkolu.
Nie będą realizowane zajęcia dodatkowe. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dzieci nie będą wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki, będzie możliwy jedynie ograniczony pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
Po zebraniu niezbędnych informacji od Rodziców poinformujemy o dalszych decyzjach.
————————————————
Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego:
….
„Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”
„Rodzicu,
Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
Pamiętaj jednak, że rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.
Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.”
Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola