Program

Przedszkole posiada PROGRAM WYCHOWAWCZY, którego głównymi założeniami są:

 • Zadania z zakresu nauczania i kształtowania umiejętności są wypełniane równolegle z zadaniami wychowania.
 • Każdy pracownik Przedszkola jest wychowawcą i oddziałuje na dziecko swoją postawą i osobowością.
 • Przedszkole uznaje wychowanie domu rodzinnego jako priorytet w rozwoju dziecka i wspiera działalność wychowawczą rodziny.
 • Cała społeczność przedszkolna (dzieci, Rodzice, pracownicy Przedszkola) współpracuje ze sobą w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku.
 • Religijny wymiar wychowania wyraża się w praktyce w takim sposobie wychowania, w którym nie ideologia, a system wartości obiektywnych stanowią podstawę programu wychowawczego.

CELE wychowawcze zawarte w Programie Wychowawczym przedszkola:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej Przedszkola.

W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

W realizacji powyższych celów nauczyciele współpracują ze sobą oraz z całym środowiskiem przedszkolnym, głównie zaś z Rodzicami.